Se primesc cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Vezi unde!

130

Serviciul Public de Asistență Socială distribuie şi primeşte începând de săpătămâna aceasta formularele pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu energie termică, gaz sau lemne/cărbuni pentru sezonul rece noiembrie 2011- martie 2012. Formularele pot fi descărcate şi de pe site-ul www.sibiu.ro, la secţiunea Formulare online.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

Familiile şi persoanele singure, cetãţeni români, precum şi cetãţeni strãini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa în municipiul Sibiu pot beneficia de acest ajutor pentru încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaz sau lemne/cărbuni/combustibili petrolieri, în cuantum stabilit în funcție de venitul mediu net lunar pe membru.

Cine nu poate beneficia de acest ajutor?

În cazul în care familia sau persoana singurã are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altã formã de deţinere cel puţin unul dintre bunurile care duc la excluderea acordãrii acestui ajutor pentru încălzire, aceasta nu va beneficia de această formă de sprijin.

Depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzire

Ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se acordã la cerere şi în baza unei declaraţii pe propria rãspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoţită de actele doveditoare. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular.

Distribuirea şi preluarea cererilor se va face la sediul Serviciului Public de Asistenţă Sociala din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, cam. 2, de luni până joi între orele 8 – 15 şi vineri între orele 8 -12.

Cum se constituie dreptul la ajutorul pentru încălzire?

Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru a primi acest ajutor și care depun  pânã la data de 28 octombrie actele necesare, vor primi ajutor pentru încălzirea locuinței pentru toată perioada sezonului rece (noiembrie 2011 – martie 2012).

În situația în care familiile sau persoanele singure îndeplinesc condiţiile prevãzute pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la acest ajutor se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pânã la data de 20 a lunii respective sau începând cu luna urmãtoare, pentru cei care au depus documentele dupã data menționată.

Beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lunã, vor beneficia de ajutor pentru încălzire începând cu luna depunerii cererii, indiferent de data la care a fost depusã cererea.

Comunicați modificările!

Titularii sunt obligaţi sã comunice municipalității orice modificare intervenitã în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificãrii. Comunicarea modificãrilor se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria rãspundere. Nerespectarea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute se sancţionează cu amendă de la 200 la 1000 lei.

Primăria va controla corectitudinea datelor înscrise în cereri!!

Primăriile au obligaţia de a efectua lunar, pânã la începutul sezonului rece urmãtor, anchete sociale pentru verificarea veridicitãţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria rãspundere pentru cel puţin 60% dintre beneficiarii de ajutor pentru încãlzirea locuinţei.

Declararea unui numãr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vãdit de a obţine foloase materiale necuvenite este o infracţiune care se pedepseşte conform Codului penal.

 

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi