protest copii

Cei de la Direcția Generală pentru Protecția Copiliului Sibiu a anunțat joi că participarea copiilor la astfel de evenimente constituie, mai degrabă, o chestiune de alegere personală a părinților care au dreptul să decidă dacă permit copiilor lor să-i însoțească la proteste.

Ținând cont de prevederile legale și apreciind că la Sibiu, protestele au avut un caracter pașnic, deoarece protestele se desfășurau în locuri publice, oricine, inclusiv copiii puteau participa la acestea, spun cei de la DGASPC Sibiu. ”Opinăm că participarea copiilor la astfel de evenimente constituie, mai degrabă, o chestiune de alegere personală a părinților care au dreptul să decidă dacă permit copiilor lor să-i însoțească la proteste și ar fi contrar libertății de întrunire paşnică dacă le-ar fi îngrădit acest drept. Subliniem însă, că interesul superior al copilului se circumscrie dreptului acestuia la echilibru socioafectiv, viața familială sănătoasă și dezvoltare armonioasă, deci, părinții sunt obligați să promoveze și să aplice în toate acțiunile lor acest principiu fundamental, orice altă acțiune atrăgând după sine răspunderi și sancțiuni legale, iar specialiștii DGASPC Sibiu nu vor ezita nicio secundă să acționeze conform competențelor conferite de lege, în toate cazurile în care avem suspiciuni privind neglijarea, exploatarea sau abuzarea unui minor”, se arată într-un comunicat remis către Ora de Sibiu, de către cei de DGASPC Sibiu.

Iată mai jos întreg comunicatul DGASPC Sibiu:
Ținând cont de anumite sesizări primite de instituția noastră pe mail și pe pagina oficială de Facebook și luând în considerare luările de poziție ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dar și ale reprezentanților unor ONG-uri care activează în materia protecției copilului, vă comunicăm următoarele:
Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și ratificată de România prin Legea 18/1990 prevede o dezvoltare completă a potențialului copilului, într-o atmosferă de libertate, demnitate și justitie, ţinând seama de faptul că un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate şi să fie educat în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii.
Prevederile relevante ale Convenției cu incidență în materia supusă atenției sunt:
Art. 12
1. Statele părţi vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de maturitate.
Art.13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii şi idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricţiilor, dar numai al acelor restricţii expres prevăzute de lege şi absolut necesare pentru:
a) respectarea drepturilor sau a reputaţiei altora; sau
b) protejarea securităţii naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri.
Art.14
1. Statele părţi vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie.
2. Statele părţi vor respecta drepturile şi obligaţiile părinţilor sau, după caz, ale reprezentanţilor legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului sus-menţionat, de o manieră care să corespundă capacităţilor în formare ale acestuia.
3. Libertatea de a-şi manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare pentru protecţia securităţii publice, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a bunelor moravuri sau a libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale altora.
Art. 15
1. Statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de întrunire paşnică.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngrădită decât de restricţiile prevăzute în mod expres de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale, al siguranţei sau ordinii publice ori pentru a proteja sănătatea publică sau bunele moravuri ori pentru a proteja drepturile şi libertăţile altora.
Legea specială în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului nr. 272/2004, republicată, precizează la:
Art.27
(1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale.
(2) Este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.
(4) Copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către părinţi, reprezentanţi legali, alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituţii publice sau private, în scopul de a obţine avantaje personale/instituţionale sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.
Art.28
(1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
(2) Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, care vizează promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă.
(3) Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii, precum şi persoanele care, prin natura funcţiei, promovează şi asigură respectarea drepturilor copiilor au obligaţia de a le asigura informaţii, explicaţii şi sfaturi, în funcţie de vârsta şi de gradul de înţelegere al acestora, precum şi de a le permite să îşi exprime punctul de vedere, ideile şi opiniile.
(4) Părinţii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare decât în cazurile prevăzute expres de lege.
Legea fundamentală a României, prevede la art.49 alin 3) :” exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normal sunt interzise. Iar la alin 5) Constituția prevede faptul că : ”autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, social, economic,cultural și sportivă a țării”.

Ținând cont de prevederile legale invocate mai sus, apreciind că la Sibiu, protestele au avut un caracter pașnic, deoarece protestele se desfășurau în locuri publice, oricine, inclusiv copiii puteau participa la acestea. Opinăm că participarea copiilor la astfel de evenimente constituie, mai degrabă, o chestiune de alegere personală a părinților care au dreptul să decidă dacă permit copiilor lor să-i însoțească la proteste și ar fi contrar libertății de întrunire paşnică dacă le-ar fi îngrădit acest drept.
Subliniem însă, că interesul superior al copilului se circumscrie dreptului acestuia la echilibru socioafectiv, viața familială sănătoasă și dezvoltare armonioasă, deci, părinții sunt obligați să promoveze și să aplice în toate acțiunile lor acest principiu fundamental, orice altă acțiune atrăgând după sine răspunderi și sancțiuni legale, iar specialiștii DGASPC Sibiu nu vor ezita nicio secundă să acționeze conform competențelor conferite de lege, în toate cazurile în care avem suspiciuni privind neglijarea, exploatarea sau abuzarea unui minor.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu