ajutoare pentru încălzirea locuințelor la sibiu – cum puteți beneficia de ele

Persoanele care se încadrează în categoriile sociale care beneficiază de ajutor pentru încălzire pot depune actele necesare la Primăria municipiului Sibiu. Cererile însoțite de actele doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, din Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, cam. S2 până în data de 15.10.2018.

Cine poate beneficia de acest ajutor?
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Sibiu, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie (plafonul maxim până la care se acordă ajutorul fiind de 615 lei/membru de familie/lună), dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Cum se obține ajutorul pentru încălzirea locuinței?
Din 1 octombrie, Direcția Asistență Socială va asigura distribuirea formularelor tipărite (cerere – declarație pe proprie răspundere) de la sediul acestuia de pe B-dul Victoriei 1-3, camera S2. De asemenea, aceste formulare pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Sibiu, la secțiunea INFORMAȚII PUBLICE – Acte necesare – Asistență Socială: http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/document/35. Atunci când completează cererea, titularul are obligația să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum se solicită în formular.

Precizări privind completarea documentelor necesare pentru obținerea ajutorului:

• Prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
• Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru locuința de domiciliu, adică locuința aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Și locuinţa socială este considerată locuință de domiciliu.
• Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă proprietarului locuinţei, dar și persoanelor care stau în chirie în locuință, în baza unui contract valabil.
• Solicitantul are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altã formã de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dacă deține astfel de bunuri în proprietate.
• Persoanele care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.
• La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Pentru obținerea ajutorului pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2018-martie 2019, cererile însoțite de actele doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, din Sibiu, B-dul Victoriei 1-3, cam. S2 până în data de 15.10.2018.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se poate obține și după data de 20 octombrie, pe parcursul sezonului rece, începând cu momentul îndeplinirii criteriilor legale:
a) începând cu luna depunerii cererii, dacă documentele se depun până în data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii;
c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Nu au dreptul să beneficieze de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile sau persoanele singure care dețin în proprietate unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, așa cum sunt stabilite în legislația în vigoare (listă atașată).

 LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCĂLZIREA LOCUINȚEI

1.    BUNURI IMOBILE:
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti                                                    
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă
2.    BUNURI MOBILE  (aflate in stare de funcționare)
Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3.    AUTOVEHICULE: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze                         
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
4.    DEPOZITE BANCARE:
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
5.    TERENURIANIMALE ȘI/SAU PĂSĂRI
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

               

 

 

 

 

 

 

Ultima oră

Comentariul meu