VIDEO Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu face angajări – Se caută trei actori

0 379

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu organizează, în luna ianuarie 2020, concurs național pentru ocuparea a trei posturi vacante de actori.

TNRS caută doi actori la secția română (actor gr. I – 1 post, actor debutant – 1 post) și un actor la secția germană (actor gr. II). Dosarele pentru concurs pot fi depuse la biroul Resurse Umane din cadrul TNRS până luni, 20 ianuarie 2020.

Conferința de presă TNRS, 09 ianuarie 2020

Conferința de presă TNRS, 09 ianuarie 2020.Constantin Chiriac – director general al TNRS și Cosmin Chivu – regizor de origine română stabilit la New York – Director al Programului de studii de licență în actorie și regie din cadrul Universității de Artele Spectacolului Pace, New York. Subiectele conferinței de presă: Camino Real, de Tennessee Williams, regia Cosmin Chivu – prima mare producție a anului 2020. TNRS angajează trei actori în 2020. Concursul are loc în această lună. Cinci spectacole vor avea premiera la TNRS până în luna iunie 2020. Retrospectiva anului 2019. Creștere de 27% a numărului de bilete vândute.

Publicată de Ora de Sibiu pe Joi, 9 ianuarie 2020

Concursul constă în următoarele etape succesive:
1. selecția dosarelor de înscriere;
2. workshop și proba practică;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condiții generale: cele prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exercițiu;
e) o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
Actor Gr. I, sector artistic, secția română:
– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie);
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni;
– sex masculin, vârsta: 45- 55 de ani;
– aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
– cultură teatrală;
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbăta și duminica).

Actor debutant, sector artistic, secția română:
– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie);
– vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară;
– sex masculin, vârsta: 23- 30 de ani;
– aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
– cultură teatrală;
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbăta și duminica).

Actor Gr. II, sector artistic, secția germană:
– studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor spectacolului (actorie);
– cunoașterea aprofundată a limbii germane;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni;
– vârsta: 25-30 de ani;
– aptitudini: imaginație, expresivitate, creativitate, spontaneitate, capacitate de improvizație, putere de comunicare, dicție și interpretare, aptitudini muzicale și de dans, lucru în echipă;
– cultură teatrală;
– disponibilitate la program de lucru repartizat inegal (inclusiv sâmbăta și duminica).

Concursul se va desfășura la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform următorului calendar de concurs:

13.12.2019 – 20.01.2020
• între orele 08.00 – 16.00, depunerea dosarelor, la biroul resurse umane.

26.01.2020
• ora 10.00, workshop Actor debutant, sector artistic, secția română.

27.01.2020,
• ora 10.00, proba practică pentru posturile de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr. I sector artistic, secția română;
• ora 15.00, proba practică pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.

29.01.2020
• ora 10.00, proba interviu pentru postul de Actor debutant, sector artistic secția română, Actor gr. I sector artistic, secția română;
• ora 15.00, proba interviu pentru postul de Actor gr. II sector artistic, secția germană.

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maximum 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.

Bibliografie pentru posturile de ACTOR:
– Literatura română și universală;
– Regulament de Organizare și Funcționare al Teatrului National „Radu Stanca” Sibiu – http://www.tnrs.ro/regulament-de-organizare-si-functionare;
– O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – http://www.tnrs.ro/codul-de-conduita-a-personalului-tnrs

Tematică pentru posturile de ACTOR:
– Interpretarea unui monolog dintr-o comedie și unul dintr-o dramă;
– Recitare din trei genuri diferite;
– Realizarea unui moment de improvizație pe o temă / subiect dat de comisie în timpul examenului;
– Interpretarea unui moment muzical și coregrafic;
– Pentru actor debutant: workshop cu Ofelia Popii (gând – cuvânt – imagine) și cu Constantin Chiriac (vorbire scenică și expresivitate corporală).

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 20.01.2020, orele 16.00, la sediul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, biroul resurse umane și vor conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.tnrs.ro. Relații suplimentare la sediul Teatrului Național Radu Stanca, bld. Corneliu Coposu, nr.2, persoană de contact: Lungoci Florina, telefon: 0731.909285, 0269.210092, int. 120, fax: 0269.210532, E-mail: resurseumane@sibfest.ro.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Lasă un răspuns

Adresa ta nu va fi publicată

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Primește știrile zilei seara pe email
Abonează-te și îți trimitem în fiecare seara un email cu știrile zilei de pe Ora de Sibiu
Renunți oricând. Nu vom folosi adresa ta in scopuri de marketing pentru terți fără acordul tău.
Loading...